ورود


  • سهامدار گرامی ؛ در ابتدا کلمه رمز ، کدملی شما است.
  • لطفا پس از اولین ورود به سامانه کلمه رمز خود را تغییر دهید!
  • در صورت غیرفعال بودن نام کاربری ، با امور سهامداران شرکت تماس حاصل فرمائید.
  • شماره سهامداری و کلمه رمز خود را در اختیار دیگران قرار ندهید!